วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ระบบเลขฐาน ตอนที่ 1

 เลขฐาน หมายถึงกลุ่มข้อมูลที่ใช้จำนวนสัญลักษณ์หรือหลัก (Digit) ที่แตกต่างกันในการแสดงค่าของตัวเลข ตามชื่อของฐานนั้นๆ เช่น เลขฐานสองจะใช้จำนวนสัญลักษณ์หรือหลักที่แตกต่างกันเท่ากับ 2  ในการแสดงค่าของตัวเลข
ระบบเลขฐาน ประกอบไปด้วย
1.    ระบบเลขฐานสอง (Binary Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 2 ตัว ได้แก่เลข 0 กับ เลข 1 ซึ่งเป็นเลขฐานที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะว่าอุปกรณ์ทางไฟฟ้าก็มีสถานะเพียง 2 สถานะ คือ เปิด กับ ปิด ซึ่งก็เทียบได้กับ 0 กับ 1 การเก็บข้อมูลในระบบของคอมพิวเตอร์ก็จะจัดเก็บเป็นกลุ่มตัวเลขฐานสองหลายบิต ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งที่ต้องการเก็บ และหน่วยความจำที่ใช้
2.    ระบบเลขฐานแปด (Octal Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยเลข 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ซึ่งเป็นเลขฐานที่เพิ่มเนื้อที่หน่วยความจำในการเก็บให้มากขึ้น การเก็บข้อมูลเป็นเลขฐาน 8 จะทำให้เก็บข้อมูลได้มากขึ้น
3.    ระบบเลขฐานสิบ (Decimal Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว ซึ่งประกอบด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ซึ่งระบบเลขฐานสิบ เป็นระบบเลขฐานที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันซึ่งใช้มาตลอด สามารถจำได้และคำนวณได้ง่ายกว่าเลขฐานอื่น ๆ
4.    ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number System) เป็นเลขฐานที่ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัวและตัวอักษรแทนตัวเลขอีก 6 ตัว ซึ่งประกอบด้วยเลข 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษแทน 10 ถึง 15 ได้แก่ A, B, C, D, E, F ซึ่งก็จะเก็บข้อมูลได้มากกว่าระบบเลขฐานสองและฐานแปด

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ทดลองแปลงเลขฐานต่างๆ


ลองใส่ค่าตัวเลขที่ต้องการแปลง


แปลง เลขฐานสิบเป็นเลขฐาน

แปลง เลขฐาน เป็นเลขฐานสิบ

แปลงเลขฐานสองเป็นฐานแปด